TARİH

Murat Bardakçı : Sultan Abdülhamid, kendini tahttan indirenlere yazdığı dilekçede “Perişanım ve merhamet gerektirecek haldeyim” diyor!

Tarih
18 February 2019
İzlenme
3097 Kişi

Geçen gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Taksim’deki Atatürk Kitaplığı’nda araştırmacılara açılan tarihî evrak arşivinden bahsetmiş ve bu arşivde bulunan bazı belgelerin listesini vermiştim.

Bu evrak arasında Sultan Abdülhamid’in 27 Nisan 1909’da tahttan indirilmesinden sonra gönderilip kapatıldığı Selânik’teki Alâtini Köşkü’nden 31 Mart hadisesini bastıran Hareket Ordusu Kumandanı Mahmud Şevket Paşa’ya yolladığı arzıhal, yani dilekçe de bulunuyordu.

Bugün bu mektubun günümüzün diline uyarlanmış tam metnini yayınlıyorum…

Devrik hükümdar, 5 Temmuz 1909’da yazdığı ve Mahmud Şevket Paşa’ya posta ile gönderttiği arzıhalinde tahttan indirilen ağabeyi Beşinci Murad ve ailesi ile nasıl ihtimam gösterdi ise kendisinin de aynı alâkayı beklediğini yazıyor, bazı taleplerde bulunuyor, bunların yerine getirilmesi hâlinde bankadaki, yani Alman Bankası’ndaki hesabıda bulunan parasının tamamını orduya devredeceğini vaadediyordu.

Sultan Abdülhamid.Abdülhamid’in dilekçesinde “İyi ve kötü, fakat iyi niyetle 34 yıl vallahi ve billâhi geceli gündüzlü devlet ve millete hizmet ettim. Şehislâm Efendi vasıtasiyle ettiğim yemine aykırı hal ve harekette bulunmadım. Meşrutiyet aleyhinde nüfuzumu kullanmadım. İstanbul’daki asker hâdisesinde (31 Mart olayında) vallahi bilgim yoktur. İşte buralarını yeminle temin ederim” diyor, sonra içerisinde bulunduğu vaziyet hakkında “…Servet ve eşyam zaptedildi. Perişan ve şâyân-ı merhamet (merhamet gerektiren) bir halde kaldım” diye yazıyordu.

Sabık hükümdarın “Devlet, millet, Mebûsan ve askere hitâben arzıhalimdir” başlıklı dilekçesi İstanbul’a hâkim olan Hareket Ordusu’nun kumandanı Mahmud Şevket Paşa’yı hiddetlendirdi. Paşa, dilekçe ile ilgili olarak emrindekilere gönderdiği yazıda “Hayatı ordu tarafından garanti edildiği halde yeni garantiler istemesi orduya hakarettir. Namus erbâbının nasihatlerini dinlemediği için felâketine sebep olan böyle tereddütlü davranışlardan vazgeçip mert şekilde hareket etmesi gerektiğini kendisine bildirin” dedi ve Abdülhamid’in bütün taleplerini reddetti.

Aşağıda, Abdülhamid’in “…Servet ve eşyam zaptedildi. Perişan ve şâyân-ı merhamet (merhamet gerektiren) bir halde kaldım” dediği mektubunun 1950’li senelerde zamanın Cumhurbaşkanı Celâl Bayar tarafından kaleme alınan ve 1965’ten sonra yayınlamaya başlayan “Ben de Yazdım” isimli hatıralarda bizzat Bayar’ın günümüz Türkçesi’ne naklettiği tam metni yeralıyor:

Sultan Abdülhamid’in elyazısı ile olan dilekçesinin tamamı. 

“YEMİNİME SADIK KALDIM”

 

 “1325 Nisanı’nın ondördüncü Salı günü (27 Nisan 1909) akşamı Âyân ve Mebûsan Meclisleri tarafından tertip edilen Tebliğ Heyeti hayatımın emniyet altında olduğunu ve her türlü taarruzdan âzâde bulunduğunu, oğlum Abdürrahim Efendi ve hizmette bulunanların bir kısmının huzurunda ve yanımdaki ailemin işitebileceği bir şekilde bildirdi.

Gecesi de Ferik (Korgeneral) Hüsnü Paşa, beraberindeki ümerâ ve subaylarla gelerek adı geçen heyetin taahhütlerini ve ifâdelerini tasdik ederek hayatımın kat’i olarak hiçbir şekilde tecavüz ve taarruza hedef olmıyacağını ve İkinci ve Üçüncü Ordu ve askerin hayatımı korumayı üzerlerine almış olduğunu ve Selânik’te hazırlanan yerde son derece hürmetle ikamet edeceğimi bildirerek şayet bu hususta tereddüt edilirse birlikte arabaya binerek ve elime revolver vererek Allah korusun bir tecavüz olduğunda ilk önce kendisini revolverle yok etmekliğimi ‘Vallah, Billâh, Tallah’ kelimeleriyle yemin etmiş ve Kur’an-ı Şerîf’i dahî getirip ona da yemin edeceğini söylemiş ise de, ‘Allah korusun, ben kaatil olamam’ diyerek teminât ve yeminlerine kanaat edip husûsî trenle Selânik’e gelindi. Burada gördüğüm nazik muamele ve subayların muhafaza etmek işinde gayret ve hamiyetleri takdire değer.

İyi ve kötü, fakat iyi niyetle 34 yıl vallahi ve billâhi geceli gündüzlü devlet ve millete hizmet ettim. Şehislâm Efendi vasıtasiyle ettiğim yemine aykırı hal ve harekette bulunmadım. Meşrutiyet aleyhinde nüfuzumu kullanmadım. İstanbul’daki asker hâdisesinde vallahi bilgim yoktur. İşte buralarını yeminle temin ederim.

Biraderim merhum Sultan Murad Hazretleri 26 yıl daha yaşayıp yanında birçok harem ağaları ve merhum Hayrettin Paşa’ya hizmet etmiş olan Server Ağa ve lüzumu kadar hizmetçi vesaire bulunduruldu. Hazine-i Hassa ve mutfaktan her türlü yiyecek ve içecek ve diğer eşyalar kendileri için temin edildi ve istirahatleri için her türlü vasıtalar tedarik edildi.

Rus askeri henüz Ayastafanos’da bulunduğu bir sırada Ali Suavi Vak’ası meydana gelmesiyle adı geçen zâtı hemen yanıma alıp ortalığın sakinleşmesiyle oturdukları yere gönderip ölünceye kadar emniyet içinde muhafaza edilmelerinde ne derece gayret ve dikkat edildiği ve ailelerinin ailemin geçimi ile müsavî bir şekilde faydalandığı ve hasta ve vücutça malûl oldukları halde bunca müddet her türlü arzusunu yerine getirmek suretiyle yaşadıkları meydanda ve son olarak ölümlerinin ne yolda olduğu dahi hususi doktoru Rıza Paşa’nın raporuyla âşikârdır.

Ölümlerinden sonra aileleri fertlerine kendi çocuklarım gibi bakarak huzur ve rahatlarının temini hususunda zerre kadar ihmal vuku bulmadı. Hattâ, adı geçen zâtın hanımı, başkadınefendi idareci ve dindar olan bahsi geçen Server Ağa vasıtasiyle ailemle beraber maaş aldıkça memnuniyetini bildiren teşekkür mektupları hâlâ saraydaki evrakım arasında mevcuttur. Oğulları Salâhattin Efendi’nin aleyhimde bulunacağına inanmam, yalnız bir isnattan ibarettir.

Abdülhamid’in dilekçesini koyup postaya verdirdiği zarf.Bulunduğum felâketli hal şu şekilde hülâsa olunur:

Ailemin ve çocuklarımın çokluğundan İstanbul’da bulunan çocuklarımdan Nureddin Efendi kendi annesiyle diğer ihtiyar kadınlardan meydana gelmiş bir aile efradıyla bugün bir lokma ekmeğe muhtaç haldedir.

Maaşım şimdilik burayı idare etmeye yetiyorsa da İstanbul’dakilere yardım edecek ve onları besleyecek derecede değildir. Bununla beraber zaruret sebeplerinin ortadan kaldırılmasını devlet ve milletin nazar-ı dikkate alacağına eminim. Çünki, servet ve eşyam zaptedildi. Perişan ve merhamet gerektiren bir haldeyim.

Bu basit teferruattan yegâne maksat şunlardır: İlk önce kendimin, ailemin ve çocuklarımın hayatının her türlü taarruz ve tecavüzden korunacağı hakkında evvelce verilen vaadler ve taahhütler Âyân, Mebûsan, devlet ve asker tarafından teminat ve karar altına alınsın. Bu karar da açık ibare ile resmî şekilde yazı ile bildirilsin.

İkinci olarak, ikamet etmekte olduğum Alâtini Köşkü namıma satın alınarak hayatım boyunca oturmak üzere tahsis olunsun.

Üçüncü olarak, hizmetimde bulunanların şahsî hürriyetlerinin verilmesi çâresine bakılsın.

İşte, temennilerim bu üç şeyden ibarettir. Çünki hayattan emniyetsizlik insan için her an bir ölümdür, hayat ise mukaddestir. Hayattan emin olmamak gibi felâket olamaz. Bundan dolayı zikredilen şu üç şart yerine getirildiği takdirde her ne şekilde arzu edilir ve kimin huzurunda icabederse, bankadaki malubumun (hesaplarımdaki paranın) teslimine dair evrakın takrir ve imzasına hazırım. Servetimin asker için muhafaza edildiğini samimî bir hakikat olmak üzere beyan edebilirim. Mevcut servetimin, keşke daha çok olsa idi, tamamını askere terketme şerefine nâil olma temennisinden kendimi alamamaktayım.

Cenâb-ı Hakk’a yemin ederim ki, bu fânî dünyada yegâne maksadım yalnız devlet ve millete duacı olarak emniyet içerisinde sayılı nefeslerimin bulunduğum mevkide tamamlanmasıdır. Kat’iyyen başka fikrim yoktur. Arzu olunacak şekilde teminat vermeye hazırım. Bundan dolayı bu arzıhâlimin Meclis’te okunmasiyle bu büyük millet ve Meşrutiyet devletinin medanda olan haşmet ve âtıfetine nisbetle ehemmiyetsiz olan bu dileklerimin kabulünü rica ederim. 15 Cemâziyelâhır 1327 ve 22 Haziran 1325 (5 Temmuz 1909).

Abdülhamid”.

yazının kaynağı

YORUM YAPIN

Yorumlarınız editörlerimiz tarafından okunup onaylandıktan sonra yayına alınacaktır.

 • YORUMLAR
 • zaza

  19 February 2019
  4 0
  orduda bozukluk demekki ozaman basladi ,mahmut sevket pasaya bak sultan ile nasil konusyor.bu hainler gurubu degilmiydi osamnliyi yikan dilimizi silbastan yapan halifeligi kaldiran demekki bozukluk orduya mahmut pasayla girdi k,,,,, devam ettii anlayn güldü bile osmanli yer yüzünün gelmis gecmis en adil duzeniydi ama icimizdeki hainler yiktilar allahin laneti yikanlarin uzerine olsun aminnnn
 • hursit dilaver 4

  18 February 2019
  4 0
  SİZ SULTAN HAMİT TÜRBESİNE , İNAT EDER GİBİ ZİYA GÖKALPİ DE ORAYA KOYDUNUZ. ONU DA BU HURRİYET-İ EBEDİYYEYE GÖMÜN.SULTAN, OSMANLIYA PAPAZ MEKTEPLERİ AÇAN BİR BAŞKA HAİN İÇİN DE 'ALIN BUNU FALAN YERE GÖMÜN Kİ, KIYAMETE KADAR O YAN TARAFTAKİ KİLİSENİN ÇANINI DİNLESİN demişti.affet sultanım. ahını alamadık. affet.( insafı olan payitaht dizisini izler)
 • hursit dilaver 3

  18 February 2019
  1 1
  utanmadan da istanbulun hurriyet-i ebediyyesinde yatmaktasınız.oraya yakışan bütün hatalarına rağmen TEK BİR enver paşa VARDIR.
 • hursit dilaver 2

  18 February 2019
  1 1
  SEN BULGAR ÇETECİYİ BULGARİSTANA GÖNDER, ŞERİF HÜSEYİNİ ARABİSTANA GÖNDER SONRA İSYANLAR BAŞLAYINCA AAAH SULTAN DİYE ZIRLA. ALLAH BELANIZI VERDİ DE OLAN OSMANLI MÜLKÜNE VE O 20 MİLYON M2DE YAŞAYAN MÜSLİMLERE OLDU. NASIL AŞAĞIDA HESAP VERECEKSİNİZ BAKALIM. ben kahvemi höpürdeterek seyredeceği sizi.
 • hursit dilaver

  18 February 2019
  4 0
  sultan bu çeteci hainlere asla hakkını helal etmedi. ahımı al diye dua etti. ve de tahttan inmesinden 3-4 yıla kalmadan osmanlının nasıl tarümar edildiği görülünce bu bedduayı etti. malum vefatında bu çete salya sümük tabutu başında höyküre höyküre ağlamıştı.o at hırsızı kılıklı mahmut şevket nasıl öldü acep.asla rahat ölememiştir.
 • Hamdi

  18 February 2019
  6 1
  Yatıcak yeriniz yok şerefsiz ittihatçılar
 • RUMELİ

  18 February 2019
  6 0
  Memeleket ve Ümmet için yaptıklarından dolayı ALLAH hanımızdan ,halifemizden razı olsun ondan daha çok öğreneceklerimiz vardır .Ümmetin toparlanmasına evvel Allah ondan sonra Abdulhamid hanın fikirleri yardımcı olacaktır
YAZARIN DİĞER MAKALELERİ Tümü
BU KATEGORİDEKİ DİĞER MAKALELER